ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมการใช้สื่อดิจิตอล


วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อดิจิตอลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การนิเทศการใช้หลักสูตรฯ


วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 การนิเทศการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม

วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2562 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาและสถานศึกษาพอเพียง ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หาดใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

>>> คลิก <<<

การวิจัยในชั้นเรียน


วันที่ 23 - 25 เมษายน 2562 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

อบรมการใช้สื่อดิจิตอล


วันที่ 13 - 15 กันยายน 2561 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อดิจิตอลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

สมัชชาระดับชาติ


วันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 ร่วมงานสมัชชาระดับชาติโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

>>> คลิก <<<

การอบรมด้วยกระบวนการ PLC สำหรับครูอาชีวศึกษา

วันที่ 1 - 2 กันยายน 2561 จัดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC สำหรับครูอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ ระดับพื้นฐาน ณ โรงแรมแก้วสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

>>> คลิก <<<

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วันที่ 27- 29 สิงหาคม 2561 จัดงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

สมัชชา เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 จัดงานสมัชชา เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จ.ชุมพร


>>> คลิก <<<

โครงการคุณธรรมสถานศึกษา


วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้จัดโครงการสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จังหวัดพัทลุง

>>> คลิก <<<

การประชุมเพื่อนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้และสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ณ โรงแรม รามาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


>>> คลิก <<<

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์


การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย


วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

>>> คลิก <<<

การดำเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดการอบรมโครงการการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาและมีการนำเสนอผลงานของแต่ละวิทยาลัย ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

ประชุมคณะกรรมการโครงงานวิทฯ


การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครูิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาภาคใต้ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา>>> คลิก <<<