ประมวลภาพกิจกรรม

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.สตูล พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.สงขลา พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.ตรัง พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.กระบี่ พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.พังงา พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.พัทลุง พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.ชุมพร พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 30 เมษายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.ระนอง พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

>>> คลิก <<<

การอบรมปฏิบัติการการจัดระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม pfsense Free BSD รุ่นที่2

การอบรมปฏิบัติการการจัดระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม pfsense Free BSD รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

>>> คลิก <<<

การอบรมปฏิบัติการการจัดระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม pfsense Free BSD รุ่นที่1

การอบรมปฏิบัติการการจัดระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม pfsense Free BSD รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

>>> คลิก <<<

การประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประเมินฯ เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมไทย

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยศึกษานิเทศก์ ได้จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประเมินฯ เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ภูรพี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

>>> คลิก <<<

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะอนุกรรมการระดับภาค ภาคใต้ ประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ และประเมินนักเรียน นักศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561

>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


โครงการอบรมการบริหารงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย


โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยม:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัด สุราษฎร์ธานี

>>> คลิก <<<