ประมวลภาพกิจกรรม

สุดยอดนวัตกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคใต้

วันที่ 7 - 10 มกราคม 2563 ศสพ.ภาคใต้ร่วมกับวท.ตรังจัดโครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง


>>> คลิก <<<

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา


วันที่ 24-27 กันยายน 2562 ศสพ.ภาคใต้ จัดโครงการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา>>> คลิก <<<

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้


วันที่ 3-5 กันยายน 2562 ศสพ.ภาคใต้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการนิเทศอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล ณ โรงแรม ลีฟวัลเลย์ รีสอร์ท>>> คลิก <<<

อบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นระบบOffice 365

วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Office 365 for Education ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สมรรถนะ

วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สมรรถนะ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคใต้

วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

>>> คลิก <<<

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

อบรมให้ความรู้สถานศึกษาคุณธรรม

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมให้ความรู้สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ

>>> คลิก <<<

การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 การเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

อบรมการใช้สื่อดิจิตอล


วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อดิจิตอลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การนิเทศการใช้หลักสูตรฯ


วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 การนิเทศการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม

วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2562 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาและสถานศึกษาพอเพียง ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หาดใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

>>> คลิก <<<

การวิจัยในชั้นเรียน


วันที่ 23 - 25 เมษายน 2562 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

อบรมการใช้สื่อดิจิตอล


วันที่ 13 - 15 กันยายน 2561 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อดิจิตอลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

สมัชชาระดับชาติ


วันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 ร่วมงานสมัชชาระดับชาติโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

>>> คลิก <<<