ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

วันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค 4 ภาค จัดโครงการการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ รีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดนครศรีธรรมราช

>>> คลิก <<<

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคใต้


วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ศสพ.ภาคใต้ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคใต้ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ จ.สงขลา
>>> คลิก <<<

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช 2566วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้และศูนย์​สงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้(จชต.)​ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสตูล ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
>>> คลิก <<<

การประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 เมษายน 2566 คณะอนุกรรมการระดับภาค ภาคใต้ ปรการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

>>> คลิก <<<

โครงการนิเทศเชิงปฏิบัติกาเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษาภาคใต

ผอ.ศสพ.ภาคใต้ จัดโครงการนิเทศเชิงปฏิบัติกาเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน สำหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษาภาคใต้ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนิเทศ ให้คำปรึกษาและการเป็นพี่เลี้ยง

วันที่ 22-24 มีนาคม 2566 ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผอ.ศสพ.ภาคใต้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนิเทศให้คำปรึกษาและการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อประสิทธิผลในการบริหารวิชาการและนำวิชาการของผู้บริหารอาชีวศึกษาภาคใต้ ณ โรงแรม บีพีแกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่

>>> คลิก <<<