ประมวลภาพกิจกรรม

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง ระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การอบรม Active Learning


การอบรมเชิงปฏิบัติการและ นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์ สำหรับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์


การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

>>> คลิก <<<

สถานศึกษาคุณธรรม

การอบรมสถานศึกษาคุณธรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ รีเจนซี่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา>>> คลิก <<<

การอบรม Active Learning

การอบรมเชิงปฏิบัติการและ นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์ สำหรับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การอบรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

การอบรมการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ณ ชัยเดช จ.สุราษฎร์ธานี และศึกษาดูงานที่ วิทยาลัยการอาชีพไชยา


>>> คลิก <<<

การประชุมครูวิทยาศาสตร์ 60

การประชุมส่งเสริมและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคใต้ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


>>> คลิก <<<

แนวทางบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรม

การจัดทำแนวทางบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการจัดการเรียน การสอน วันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวน์เวอร์ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน

การจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา วันที่ 25-27 กันยายน 2559 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวน์เวอร์ จ.สงขลา


>>> คลิก <<<

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 26

การประกวดโครงงานวิทฯสมามคมวิทยาศสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 26 ระดับภาคใต้ ประจำปี 59 ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 59 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่


>>> คลิก <<<

โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้(PjBL)

โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน(PjBL) ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม วีแอล หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา


>>> คลิก <<<

การประชุมครูที่ปรึกษาโครงงานวิทย์ฯ

การประชุมครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวน์เวอร์ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา


>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการการจัดอบรมการบริหารงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 25-26 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช


>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการการจัดอบรมการบริหารงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช


>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการการจัดอบรมการบริหารงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค. 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา>>> คลิก <<<