ประมวลภาพกิจกรรม

การจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

การจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 13 ก.พ. 58 ณ โรงแรมชัยเดช จ.สุราษฎร์ธานี


>>> คลิก <<<

อบรมกับ Microsoft

การอบรมการประยุกต์ใช้ MS office 2013 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2557 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่


>>> คลิก <<<

โครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์และการจัดแสดงผลงานครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฏาคม ณ วท.สุราษฎร์ธานี


>>> คลิก <<<

ฑูตอาชีวศึกษาทวิภาคี

การประชุมสัมมนา ฑูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฏาคม 2557 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่


>>> คลิก <<<

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

ประชุมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฏาคม 2557 ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่


>>> คลิก <<<

การประชุมผู้นิเทศการประกันฯ

การประชุมเครือข่ายผู้นิเทศการประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา จังหวัดสงขลา


>>> คลิก <<<