ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมครูวิทยาศาสตร์ 60

การประชุมส่งเสริมและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคใต้ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

แนวทางบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรม

การจัดทำแนวทางบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการจัดการเรียน การสอน วันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวน์เวอร์ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน

การจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา วันที่ 25-27 กันยายน 2559 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวน์เวอร์ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 26

การประกวดโครงงานวิทฯสมามคมวิทยาศสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 26 ระดับภาคใต้ ประจำปี 59 ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 59 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

>>> คลิก <<<

โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้(PjBL)

โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน(PjBL) ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม วีแอล หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

>>> คลิก <<<

การประชุมครูที่ปรึกษาโครงงานวิทย์ฯ

การประชุมครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวน์เวอร์ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการการจัดอบรมการบริหารงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการการจัดอบรมการบริหารงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการการจัดอบรมการบริหารงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค. 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา


>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการการจัดอบรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ค. 2559 ณ วช.นครศรีธรรมราช


>>> คลิก <<<

การประชุมการเขียนแผนพัฒนาสถานศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนพัฒนาสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ณ เดอะ ฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท จ.สงขลา


>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ วันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ


>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง


>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมการบริหารงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี


>>> คลิก <<<

สถานศึกษาคุณธรรม

การขับเคลื่อนงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาคุณธรรม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม ณ ชัยเดช


>>> คลิก <<<