ประมวลภาพกิจกรรม

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะอนุกรรมการระดับภาค ภาคใต้ ประเมินนักเรียน นักศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร รับการประเมินนักเรียน นักศึกษาวิชาชีพ วันที่ 19 มีนาคม 2564

>>> คลิก <<<

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะอนุกรรมการระดับภาค ภาคใต้ ประเมินนักเรียน นักศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี รับการประเมินนักเรียน นักศึกษาวิชาชีพและสถานศึกษา วันที่ 18 มีนาคม 2564

>>> คลิก <<<

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะอนุกรรมการระดับภาค ภาคใต้ ประเมินนักเรียน นักศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา รับการประเมินสถานศึกษา วันที่ 17 มีนาคม 2564

>>> คลิก <<<

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศึกษานิเทศก์

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศํกยภาพบุคลากรศึกษานิเทศก์เพื่อยกระดับคุณภาพฯ อาชีวศึกษายกกำลังสอง ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา


>>> คลิก <<<

ประชุมปฏิบัติการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดการประชุมปฏิบัติการกลั่นกรองผลการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

>>> คลิก <<<

การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างาน


วันที่ 3 - 4 กันยายน 2563 ศสพ.ภาคใต้จัดโครงการการพัฒนาสำหรับหัวหน้างาน ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา>>> คลิก <<<

การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษาเอกชน

วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 ศสพ.ภาคใต้จัดการปะชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้:การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2563 ศสพ.ภาคใต้จัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้:การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา>>> คลิก <<<

การฝึกอบรมปฏิบัติการ การออกแบบและสร้างสื่อ

วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563 ศสพ.ภาคใต้จัดโครงการการฝึกอบรมปฏิบัติการ การออกแบบและสร้างสื่อ Interactive Learning สำหรับการจัดการเรียน ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา


>>> คลิก <<<

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัมนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563 ศสพ.ภาคใต้จัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลออนไลน์สำหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษาภาคใต้ ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

สุดยอดนวัตกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคใต้

วันที่ 7 - 10 มกราคม 2563 ศสพ.ภาคใต้ร่วมกับวท.ตรังจัดโครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

>>> คลิก <<<

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา


วันที่ 24-27 กันยายน 2562 ศสพ.ภาคใต้ จัดโครงการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา


>>> คลิก <<<

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 3-5 กันยายน 2562 ศสพ.ภาคใต้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการนิเทศอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล ณ โรงแรม ลีฟวัลเลย์ รีสอร์ท


>>> คลิก <<<

อบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นระบบOffice 365

วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Office 365 for Education ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สมรรถนะ

วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สมรรถนะ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<